Stanovy

STANOVY České akademie dermatovenerologie (ČADV) z.s.

 I.                  Název spolku

Název spolku je Česká akademie dermatovenerologie z.s. (ČADV).

ČADV je zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19730, IČO: 265 73 415.

II.                Sídlo spolku

Sídlo spolku je: Praha.

III.              Cíle spolku

Cíle spolku jsou:

  1. Podpora dermatovenerologů a rezidentů v oborech dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie a korektivní dermatologie, koordinace rozvoje péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních oboru dermatovenerologie.
  2. Organizace odborného postgraduálního a kontinuálního vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie pro lékaře a další zdravotnické pracovníky jiných oborů medicíny, a to zejména těmito formami: pořádáním pracovních setkání, organizací národních a mezinárodních sympozií a kongresů, vyhlašováním grantových projektů, publikační činností.
  3. Prezentace oboru dermatovenerologie na národní a mezinárodní úrovni s cílem její integrace do dermatovenerologie evropské a světové, účast na mezinárodních a národních kongresech, pracovních setkáních odborných společností.
  4. Informování pacientů, laické veřejnosti a médií o problematice oboru dermatovenerologie, o prevenci a léčbě nemocí kožních a pohlavních, a to zejména organizováním tiskových konferencí, vydáváním publikací pro veřejnost, webovými stránkami pro veřejnost a další veřejně prospěšnou a osvětovou činností.
  5. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

Formy činnosti ČADV zahrnují:

 

1.     Kongresy (pořádané nejméně jednou ročně);

2.     Semináře (cílené na různé skupiny posluchačů, obory a subspecializace oborů);

3.     Kurzy (k získání praktických dovedností diagnostických a terapeutických);

4.     E-learning;

5.     Publikace;

6.     Oficiálním časopisem ČADV je „Česká dermatovenerologie“, časopis je distribuován členům v rámci členského příspěvku zdarma on-line.

7.     Oficiální webové stránky jsou www.dermanet.eu (pro členy - lékaře) a www.dermanet.cz (pro laickou veřejnost)

8.     Vzdělávací granty jsou formou podpory odborného růstu rezidentů.

9.     Ceny, granty, distribuce odborných periodik, členství v odborných společnostech atd. jsou udělovány podle finančních možností ČADV.

 

         IV. Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor spolku a kontrolní komise.

 

 

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, je složena ze všech členů. Každý člen má na členské schůzi 1 hlas.  

2) Členská schůze se koná minimálně 1x ročně. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat datum a čas konání, místo konání, program konání členské schůze a označení, zda se jedná o řádnou či mimořádnou členskou schůzi. Pozvánka na členskou schůzi musí být odeslána minimálně 14 dní před konáním členské schůze. Elektronická komunikace se připouští.

Členskou schůzi svolává výbor spolku, a to minimálně 1x ročně či na žádost minimálně 1/2 všech členů s právem účasti na členské schůzi. Členská schůze na žádost členů musí být svolána do 3 měsíců od takové žádosti.  

3) Členská schůze rozhoduje o:

a) změně stanov,

b) volbě a odvolání členů výboru a kontrolní komise,

c) schválení ročního výsledku hospodaření spolku,

d) rozhodnutí o sloučení, rozdělení či jiném zániku spolku,

e) rozhodnutí o odvolání člena proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena,

f) schválení výše členského příspěvku a dalších příspěvků,

g) rozhodnutí o dalších skutečnostech, o kterých si členská schůze vyhradí právo rozhodnout.

 

4) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Rozhodným dnem je den svolání členské schůze (tj. den odeslání pozvánky na členskou schůzi). K tomuto dni vzniká právo člena na účast na členské schůzi. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. 

5) Před zahájením členské schůze se členové spolku přítomní na členské schůzi zapisují do listiny přítomných.  Listina obsahuje název a sídlo spolku, datum a místo konání.  

6) Jednací řád členské schůze spolku upravuje podrobnosti o průběhu jednání členské schůze, tj. zejména upravuje prezenci přítomných členů, volbu orgánů členské schůze, průběh jednání, způsob hlasovaní a přijímání usnesení. Hlasy všech členů jsou si rovny a každý člen má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru spolku. 

7) Na úvod členská schůze zvolí předsedu a zapisovatele členské schůze. Zapisovatel členské schůze nemusí být člen spolku.  

8) Zápis z členské schůze obsahuje: název a sídlo spolku, místo a datum konání členské schůze, jméno předsedy členské schůze a jejího zapisovatele, popis jednotlivých bodů programu a případná rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování, dále připomínky člena spolku ve vztahu k výsledku členské schůze.  

 

Výbor spolku

1) Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku, který řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.  Výbor spolku má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni na dobu 6 let. Výbor spolku ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a vědeckého sekretáře.

Jménem spolku navenek jedná předseda výboru samostatně nebo dva členové výboru společně. 

Vědecký sekretář je zodpovědný za koordinaci odborných akcí pořádaných ČADV z.s.

Výbor spolku rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejde o věci stanovami svěřené do působnosti členské schůze. O průběhu zasedání výboru a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané dvěma členy výboru. Elektronická komunikace se připouští.  

2) Členem výboru spolku může být jen řádný člen spolku - fyzická osoba.  

3) Volba do výboru spolku může probíhat korespondenčně. Elektronická komunikace se připouští.  

4) Výbor spolku může přijímat rozhodnutí na svém zasedání tehdy, jsou-li přítomni všichni členové výboru. Zasedání výboru spolku může probíhat i prostřednictvím elektronické komunikace. Výbor spolku rozhoduje prostou většinou všech svých členů.  

5) Výbor spolku je za svoji činnost odpovědný členské schůzi, ve své činnosti se řídí obecně závaznými předpisy a zásadami či dokumenty přijatými členskou schůzí. Členové výboru vykonávají svou funkci řádně a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích o spolku.  

6) Výbor spolku zabezpečuje řádné vedení účetnictví spolku. Výbor spolku předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku a stavu jeho majetku.  

7) Výbor spolku může udělit tzv. čestné členství, a to pro mimořádné zásluhy o rozvoj dermatovenerologie. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, avšak nehradí členské příspěvky, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním. Členská schůze spolku je oprávněna na návrh výboru čestné členství odejmout, a to jen v závažných případech. Čestný člen nemůže být volen do orgánů spolku.

 

Kontrolní komise

1) Kontrolní komise spolku dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise spolku má 3 členy, kteří jsou voleni na dobu 6 let. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu.  

2) Členem kontrolní komise může být jen řádný člen spolku - fyzická osoba.

 

V.               Členství

1)     Členem spolku může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se Stanovami spolku a je aktivní v oboru dermatovenerologie. Člen je přijímán do spolku na základě písemné žádosti. Každý člen se může aktivně podílet na činnosti spolku, volit a být zvolen do výboru spolku, předkládat návrhy a být osobně účasten při jejich projednávání. Člen musí dodržovat Stanovy a platit členské příspěvky.

 

Formy členství jsou následující:

a)     Řádný člen: dermatovenerolog s licencí České lékařské komory (ČLK) nebo atestovaný dermatovenerolog pracující v ČR, dermatovenerolog pracující v oboru dermatovenerologie bez licence ČLK, připravující se ke složení atestace z oboru v ČR;

b)     Čestný člen: dermatovenerolog, kterému bylo uděleno čestné členství (čestný člen neplatí členské poplatky);

c)      Člen: lékař jiného oboru nebo nelékař zajímající se o obor dermatovenerologie;

 

2)     O přistoupení nového člena do spolku rozhoduje na základě písemné či elektronické přihlášky výbor spolku, a to prostou většinou všech svých členů. Výbor spolku rozhoduje o přijetí nového člena na svém nejbližším zasedání po obdržení přihlášky. Členství ve spolku vzniká ke dni podání přihlášky. Členovi vzniká povinnost úhrady členských příspěvků za rok, ve kterém vstoupil do spolku.  

3)     Člen má právo se účastnit činnosti spolku, být informován o jeho činnosti, je oprávněn podávat návrhy, stížnosti, podněty a svobodně vyslovovat své názory v mezích zákona a v mezích kompetencí jednotlivých orgánů. Řádný člen má právo být volen a volit do orgánů spolku. Člen je povinen dodržovat předpisy spolku, přispívat k naplňování jeho cílů a poslání, řádně hradit členské příspěvky a řádně vykonávat své funkce. Je povinen zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se zájmy spolku nebo by poškozovalo dobré jméno spolku.  

4)     Základní povinností člena je platit členský příspěvek, jehož výši navrhuje výbor společnosti a schvaluje členská schůze. Splatnost všech členských příspěvků je vždy k 31. 3. každého kalendářního roku. 

5)     Spolek vede seznam členů. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku.  

6)     Seznam členů nebude zpřístupněn.

 

Zánik členství

1) Člen spolku je oprávněn ze spolku vystoupit písemným oznámením doručeným výboru spolku. Členství zaniká též smrtí fyzické osoby.  

2) Výbor spolku je oprávněn vyloučit člena spolku, a to pro:

a) hrubé porušení stanov spolku,

b) pro neuhrazení členského příspěvku po dobu delší jak 12 měsíců.  

3) Rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena musí být písemné a musí být doručeno členovi spolku na adresu, kterou uvedl jako svůj email. Proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena je přípustné odvolání, o kterém rozhodne na své nejbližší schůzi členská schůze spolku.  

4) Zánikem členství vystoupením nebo vyloučením nezaniká povinnost člena uhradit členské příspěvky za dané období. Spolek je oprávněn takové neuhrazené a splatné členské příspěvky vymáhat soudní cestou.

 

 VI.              Hospodaření spolku

1) Spolek jako celek odpovídá za své závazky svým majetkem, členové spolku neručí za závazky spolku. Hospodaření spolku vychází ze zásady ekonomické soběstačnosti, přičemž zdroje příjmů ke krytí nákladů na provoz spolku jsou zejména následující:

a) členské příspěvky, registrační poplatky,

b) příjmy z akcí pořádaných spolkem,

c) dary, granty apod.,

d) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti. 

2) Zásady hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a případnými pokyny členské schůze.  

3) Roční účetní závěrka a či další zvláštní účetní závěrky se provádějí podle obecně závazných právních předpisů.

  

 VII.            Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním, usnese-li se na tom členská schůze, a to při rozhodnutí absolutní většiny všech členů,

b) sloučením s jiným spolkem, usnese-li se na tom členská schůze, a to při rozhodnutí absolutní většiny všech členů,

c) pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci či soudu o rozpuštění spolku.  

2) Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. V případě zániku spolku podle odst. 1 písm. a) a b) provede majetkové vypořádání minimálně pětičlenná komise, sestavená na členské schůzi nebo náhradní či mimořádné členské schůzi, která se na zániku usnesla.  

3) Zanikne-li spolek pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci či soudu, provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený státem nebo soudem.

 

 VIII.          Závěrečná ustanovení

1) Stanovy mohou být měněny rozhodnutím členské schůze spolku.

 2) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.