Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD České akademie dermatovenerologie (ČADV) z.s.

Čl. I.

1.      Působnost členské schůze, formy členské schůze, její svolávání, program členské schůze, zápis jejího průběhu upravují Stanovy České akademie dermatovenerologie (ČADV) z.s.

2.      Jednací řád členské schůze upravuje podrobnosti o jejím jednání, tj. zejména upravuje prezenci přítomných členů, volbu orgánů členské schůze, průběh jednání, způsob hlasování a přijímání usnesení.

 

Čl. II

Prezenční listina 

1.      Každý přítomný člen má na členské schůzi jeden hlas a hlasy jsou si rovny.

2.      Prezence členů probíhá v čase stanoveném pozvánkou.

3.      Každý přítomní člen je povinen svoji účast stvrdit podpisem na Prezenční listině.

4.      V případě, že zaregistrovaný člen opustí členskou schůzi před jejím řádným ukončením, je povinen odevzdat hlasovací kartu.

5.      Listina evidující členy přítomné na členské schůzi tvoří nedílnou přílohu zápisu z členské schůze.

 

Čl. III

Průběh jednání členské schůze 

1.      Členskou schůzi zahajuje zahajující člen pověřený výborem spolku.

2.      Po zahájení jednání oznámí členské schůzi, zda je či není usnášeníschopná.

3.      Řádná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Toto neplatí pro náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná i při nesplnění této podmínky.

4.      V případě, že je členská schůze usnášeníschopná, provede zahajující členské schůze návrh orgánů členské schůze, a to:

a)      Předsedajícího,

b)     Zapisovatele,

c)      může být navrhnut i ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

5.      O navržených osobách do orgánů členské schůze provede hlasování.

6.      Zvolený předsedající členské schůze dále schůzi řídí a předkládá jednotlivé body programu k projednání členskou schůzí.

7.      K projednání jednotlivých bodů programu mohou být přizváni členové volených orgánů nebo předkladatelé zpráv.

8.      Předsedající členské schůze řídí diskuzi k projednávaným bodům programu.

9.      Členskou schůzi uzavírá její předsedající.

 

Čl. IV

Hlasování na členské schůzi 

1.      Na výzvu předsedajícího se nejdříve nechá hlasovat o případných protinávrzích k jednotlivým bodům programu v pořadí, v jakém byly předloženy, a naposledy o návrhu výboru spolu. Jakmile je určitý návrh k danému bodu programu přijat, již se nehlasuje o dalších návrzích.

2.      Hlasování probíhá na výzvu předsedajícího členské schůze, který vyzve hlasující k hlasování otázkami „kdo je proti přijetí návrhu“, „kdo se zdržel hlasování“ a „kdo je pro přijetí návrhu“.

3.      Provede se sečtení hlasů a zaznamenání počtu hlasů.

4.      Členská schůze rozhoduje většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

 

Čl. V

Zápis z členské schůze 

1.      Za konečné vyhotovení zápisu z členské schůze odpovídá zapisovatel. Ten rovněž zabezpečí jeho uložení v elektronické podobě. Zápis musí být pořízen do 30 dnů od konání členské schůze.

 

Čl. VI

Náhradní členská schůze 

1.      Pro náhradní členské schůze platí tento jednací řád obdobně.